Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.zeeuwsmomentje.nl
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.zeeuwsmomentje.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Zeeuws Momentje . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zeeuws Momentje is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Zeeuws Momentje.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Zeeuws Momentje te mogen claimen of te veronderstellen.

Zeeuws Momentje streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Zeeuws Momentje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.zeeuwsmomentje.nl op deze pagina.

Aansprakelijkheid
Gebruiker is nimmer gehouden tot vergoeding aan Afnemer of derden van schade die het gevolg is van een gebrek aan het geleverde product, gebrekkige levering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Gebruiker. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of bedrijfsschade, indirecte schade en winstderving of omzetderving. Indien Gebruiker, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het geleverde product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt met een maximum van € 2.500.